2/2011 1.12.2011.


Uticaj komunitarnog prava na nacionalna prava

Autor: Walter Rolland

Stranica: 9

Ustanova porodičnog posredovanja u njemačkom, evropskom i domaćem pravu

Autor: Suzana Bubić

Stranica: 16

Upravno sudstvo u Češkoj Republici – razvoj i odabrani problemi – Dio II

Autor: Vojtech Šimiček

Stranica: 29

Novo nasljedno pravo u entitetima Bosne i Hercegovine de lege lata i de lege ferenda

Autor: Darja Softić Kadenić

Stranica: 36

Značaj Haške konferencije za međunarodno privatno pravo za međunarodnu saradnju u građanskim stvarima

Autor: Rolf Wagner

Stranica: 45

Dileme oko notarskog testamenta – povodom Rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 O 13136110 O od 31. 10. 2011. godine

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 51

Prijedlog Uredbe Evropskog parlamenta i Savjeta o Zajedničkom evropskom pravu prodaje KOM(2011) 635 final od 11.10.2011

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 53

Prikaz odluke Suda Evropske unije o tumačenju pojma “upotreba povlaštene informacije“ u slučaju Spector Photo Group

Autor: Dina Bajraktarević

Stranica: 59

Inicijativa za kontinentalno pravo

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 64

Aktuelne odluke njemačkog Saveznog suda u skraćenom obliku

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 65

Načelo oficijelnosti u založnom pravu Republike Srbije de lege lata i de lege ferenda

Autor: Jelena Brkić, M.A.

Stranica: 66

Osvrt na novo međunarodno privatno pravo Crne Gore

Autor: Maja Kostić-Mandić

Stranica: 71

Slučaj “Emmely” njemačkog Saveznog suda za radnopravne sporove (Presuda od 10.6.2010 godine, 2 AZR 541/09)

Autor: Karolina Mihaljević-Schulze, Stefan Puerner

Stranica: 75

Rod i nasilje : Bosna i Hercegovina – društvo u suočavanju sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja

Autor: Mujo Vilašević

Stranica: 85

Mathias Reiman/Joachim Zekoll: Introduction to German Law

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 92

Jürgen Schwabe: Izabrane odluke njemačkog Saveznog ustavnog suda

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 93

Paul Johannes Anselm von Feuerbach – I dio

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 94

Ljetna škola njemačkog prava – 2011

Autor: Asmir Baćevac

Stranica: 96

Izvještaj sa susreta dosadašnjih učesnika programa hospitacije za advokate

Autor: Đorđe Jeftić

Stranica: 97

Prikaz obilježavanja Dana advokature advokatske/odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine

Autor: Amila Kunosić-Ferizović

Stranica: 99

Međunarodna naučna konferencija “200 godina Općeg građanskog zakonika” (izvještaj)

Autor: Ehlimana Memišević

Stranica: 100

Pravo na internetu

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 102

Iz djelatnosti IRZ fondacije

Autor: Angela Schmeink, Christian Hueck

Stranica: 102