1/2016 1.6.2016.


Aktualni razvoj u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima

Autor: Rolf Wagner

Stranica: 9

Privatiziranje građanskog pravosuđa i pristup sudu

Autor: Rainer Kulms, LL.M (Michigan)

Stranica: 18

Legitimno očekivanje (U kontekstu članka 1 Protokola broj 1 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda)

Autor: Anđela Ljubić Čović

Stranica: 29

Pretvaranje (konverzija) prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u Srbiji

Autor: Sofija Nikolić, MA

Stranica: 40

Aktuelnosti iz evropskog prava

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 50

Savezni ustavni sud o principu neutralnosti za ministre

Autor: Robert von Rymon Lipinski

Stranica: 54

Presuda nemačkog RG od 28. 06. 1918. godine – primer sudskog odlučivanja lege artis u teškim političkim okolnostima

Autor: Slavko Đorđević

Stranica: 56

Recenzija knjige: Tibor Varady, “Spisi i ljudi: Priče iz advokatske arhive”

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 61

Bugarska / Severna Afrika / Twinning Turska “Unapređenje odnosa između pravosuđa i medija”

Autor: Kremena Ehrmann, Marina Langfeldt, Patrick Schneider

Stranica: 64

Evropska privatna kompanija (Societas Privata Europea)

Autor: Maja Međedović

Stranica: 70

Izvješće s konferencije: Ustavni sudovi i redovni sudovi: suradnja ili sukob? – XVII. Međunarodni kongres o europskom i komparativnom ustavnom pravu u Regensburgu (16. - 17. listopada 2015.)

Autor: Rainer Arnold

Stranica: 76

Beleške sa stručne ekskurzije “Poseta evropskim institucijama” studenata Mastera evropskih integracija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Autor: Varvara Aleksić

Stranica: 78

In memoriam Walter Rolland (1928-2016)

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 79