2/2013 1.12.2013.


Novo međunarodno nasljedno pravo Evropske unije – prvo čitanje Uredbe o nasljednom pravu

Autor: Anatol Dutta, M. Jur. (Oxon)

Stranica: 9

Prava na izumu koja mogu biti predmet ovrhe – hrvatska, europska i međunarodna perspektiva

Autor: Hano Ernst, Romana Matanovac Vučković

Stranica: 23

Postoje li jedinstvena pravila o naknadi štete zbog neispunjenja ugovora u pravnom okviru ugovornog prava EU? – Poredbenopravna analiza s posebnim osvrtom na hrvatsko i njemačko pravo

Autor: Ana Keglević, LL.M. (London)

Stranica: 39

Institut prinudne licence u međunarodnom, uporednom i bosanskohercegovačkom pravu

Autor: Lana Bubalo

Stranica: 55

Jačanje morala kao svrha kažnjavanja u Republici Srbiji i nekim zemljama jugoistočne Evrope

Autor: Žarko Radić

Stranica: 64

Najnovije izmjene zakonâ o parničnom i izvršnom postupku u Republici Srpskoj: ubrzanje ili dodatno odugovlačenje sudskih postupaka?

Autor: Mirela Omanović, LL.M

Stranica: 73

Aktuelne tendencije u okviru pravosudne saradnje u građanskim stvarima

Autor: Rolf Wagner

Stranica: 82

Evropski sud za ljudska prava, presuda od 22. decembra 2009. godine, predmet Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 91

Aktuelnosti iz njemačke sudske prakse

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 95

O realizaciji vansudske izvršne hipoteke u pravu Republike Srbije – kritički osvrt

Autor: Mirko Đorđević, Slavko Đorđević

Stranica: 100

Crna Gora: Zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja – Uvod u rubriku ; Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja, Službeni list Crne Gore br. 29/2013

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 105

K. Ambos, Treatise on International Criminal Law. Volume I: Foundations and General Part

Autor: Nedžad Smailagić

Stranica: 112

Homepage “Narodnih novina”

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 114

Iz aktivnosti IRZ fondacije u Hrvatskoj

Autor: Amalia Wuckert, Marina Thode, Petra Fortuna

Stranica: 115

Iz aktivnosti IRZ fondacije u Gruziji

Autor: Axel Boetticher, Bernd Asbrock

Stranica: 117