2/2014 1.12.2014.


Piramida ili mobil? – Zaštita ljudskih prava pred evropskim ustavnim sudovima

Autor: Andreas Voßkuhle

Stranica: 9

Lustracija kao okosnica demokratske transformacije društva i tranzicijske pravde u Češkoj Republici

Autor: Jasmin Hasić, M.A. et LL.M.

Stranica: 12

Oblici zloupotreba dominantnog položaja u pravu Bosne i Hercegovine

Autor: Adis Poljić

Stranica: 25

Kažnjavanje maloletnika u krivičnom zakonodavstvu Srbije i u uporednom pravu država sa prostora bivše SFRJ

Autor: Miroslav Vukomanović, M.A.

Stranica: 36

Aktuelnosti iz evropskog prava

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 44

Aktuelnosti iz njemačkog prava: Planirana reforma krivičnih djela protiv života, Nacrt zakona o poboljšanju zaštite žrtava u krivičnom postupku, Zašto uopće postoji nasljedno pravo?

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 48

Uvod; Prevod izvoda Zakona o o dokumentaciji službe državne sigurnosti (Stasi) bivše Njemačke Demokratske Republike (njemački Zakon o dokumentaciji Stasija– ZDS)

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 56

Dr. h.c. Enno Becker (1869-1940)

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 68

Đorđević/Samardžić, Nemačko ugovorno pravo osiguranja sa prevodom zakona

Autor: Dina Bajraktarević Pajević

Stranica: 74

Philipp Drömann, Die Integration ausländischer Sachenrechte im deutschen internationalen Privatrecht – Eine Untersuchung zur Auslegung des Art. 43 Abs. 2 EGBGB (Lit Verlag Dr. W. Hopf Berlin 2013)

Autor: Slavko Đorđević

Stranica: 76

Prva pravna ljetna škola u BiH – “Medijsko pravo i međunarodni standardi pri pristupu informacijama”

Autor: Harun Išerić

Stranica: 79

European Law Institute: Godišnja konferencija 2014. u najmlađoj članici Evropske unije

Autor: Selma Tirić

Stranica: 81

Izvještaj sa 6. kongresa pravnika Evrope i Mediterana na temu “Pravda i privredni rast” u Beogradu, 25./26. 9. 2014

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 83

Izvještaj o posjeti delegacije Notarske komore Crne Gore Bonu i njemačkim kolegama

Autor: Darko Ćurić

Stranica: 87

Izvještaj o prvom Sarajevo Vis Moot treningu

Autor: Nevena Jevremović,LL.M., Selma Mezetović, LL.M.

Stranica: 88

Restorativna pravda: Kretanja u svijetu i Bosni i Hercegovini, Prikaz panela na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji, Izgradnja modernog pravnog sistema, (Međunarodni Burch univerzitet, Sarajevo, 24. oktobar 2014. g.)

Autor: Nedžad Smailagić

Stranica: 89

Radna posjeta Berlinu akademskog osoblja i studenata Pratećeg studija njemačkog prava Pravnog fakulteta u Sarajevu u saradnji s IRZ-om na temu “Uvod u praksu njemačkog prava”

Autor: Samir Kadrić

Stranica: 92

Radionica “Novi makedonski Zakon o notarijatu: prednosti i nedostaci”

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 93

Kick-off (Inicijalni sastanak) djelimične mjere “Prekogranična pravna saradnja u građanskim stvarima” u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu održanog od 30. novembra do 2. decembra 2014. u Podgorici, Crna Gora

Autor: Meliha Povlakić, Stefan Puerner

Stranica: 95

Prikaz naučnog skupa – “6. dan njemačkog prava u Bosni i Hercegovini” Zaštita potrošača: evropski, njemački i regionalni aspekti

Autor: Dženana Radončić

Stranica: 97