2018-2019 1.12.2018.


Perspektive njemačkog prava u konku- renciji pravnih poredaka - Između gubit- ka povjerenja u Evropi i renesanse pu- tem privatne autonomije

Autor: Stephan Wernicke

Stranica: 7

Obaveza sahranjivanja dijamanata?

Autor: Tade Matthias Spranger

Stranica: 13

Poseban tretman ugovora o doživotnom izdržavanju prema nacrtu Zakon o porezu na predmet nekretnina i porezu an nasleđe i poklone u Kantonu Sarajevo

Autor: Đemaludin Mutapčić

Stranica: 15

Pravni problemi i učinci liberalizacije tržišta zemaljskih usluga u Evropskoj Uniji

Autor: Berin Riđanović

Stranica: 17

Sloboda vjere u javnom prostoru

Autor: Ajla Škrbić

Stranica: 29

Aktuelnosti iz evropskog prava

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 36

Praktični komentar o oslobađajućoj presudi u transplantacijskom skandalu iz Getingena

Autor: Elise Hoven

Stranica: 40

Odluke njemačkog Saveznog ustavnog suda i Saveznog vrhovnog suda o određenim pitanjama vezano sa „rodnim identitetom“

Autor: Cornelia Konsek

Stranica: 49

Veliki južnoslavenski pravnik – Baltazar Bogišić

Autor: Baltazar Bogišić, Enes Durmišević

Stranica: 52

Izvještaj o održanoj Konferenciji Dani porodičnog prava „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“

Autor: Ramajana Demirović

Stranica: 55

Prikaz seminara “Interpretacijski učinak prava Evropske unije prije stupanja u članstvo”

Autor: Arben Murtezić, Davor Trlin

Stranica: 57

PRAVO NA INTERNETU

Autor: Cornelia Konsek

Stranica: 58