2/2016 1.12.2016.


Makedonija na putu ka modernom međunarodnom privatnom pravu

Autor: Christa Jessel-Holst

Stranica: 7

Izdavanje kaznenog naloga u njemačkom krivičnom postupku

Autor: Radenko Janković

Stranica: 15

Osvrt na dva nova zakonska teksta u Federaciji BiH: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku i Zakon o finansijskom poslovanju

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 24

Kratak kritički osvrt na tumačenje odredaba čl. 13 ZRSZ o utvrđivanju sadržine stranog prava u odlukama bivšeg Višeg trgovinskog suda u Beogradu (sada: Privrednog apelacionog suda u Beogradu)

Autor: Slavko Đorđević

Stranica: 36

Aktuelnosti iz evropskog prava

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 40

Sud Evropske unije u predmetu C 342/15 – Isključive ovlasti notara da ovjerava vjerodostojnost potpisa na dokumentima koji su potrebni za zasnivanje ili prenos prava na nekretninama ne narušavaju slobodu pružanja usluga advokata

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 45

Aktuelne presude njemačkog Saveznog vrhovnog suda (Bundesgerichtshof)

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 48

Još jedna u nizu: Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu: Šlaku protiv Bosne i Hercegovine

Autor: Harun Išerić

Stranica: 51

Izvještaj o održanoj konferenciji Dani porodičnog prava “Pravna zaštita odraslih osoba”

Autor: Suzana Bubić

Stranica: 56

Seminar “Njemačka: Uvod u historiju, pravo i društvo”

Autor: Samir Kadrić

Stranica: 57

In memoriam Jutta Limabach

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 58