1-2/2010 1.12.2010.


Rad dva ad hoc tribunala za bivšu Jugoslaviju i Ruandu: Pokušaj podvlačenja bilansa

Autor: Stefan Kirsch

Stranica: 7

Novo stvarno pravo Republike Srpske

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 13

Lex est quod notamus: O uvođenju latinskog notarijata u tranzicijskim zemljama Istočne i Jugoistočne Evrope

Autor: Christian Seger

Stranica: 21

Ugovor o doživotnom izdržavanju - problem dvostruke forme

Autor: Vesna Softić

Stranica: 30

Krivične sankcije prema maloljetnicima u duhu novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini

Autor: Vildana Vranj

Stranica: 34

Razvoj EU općenito

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 40

Nepravednost odredbi potrošačkih ugovora o kreditu sa promjenjivom kamatnom stopom

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 43

Aktuelni pojmovi iz evropskog prava: "Zelena knjiga"

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 45

Pravno-političke diskusije i zakonodavstvo

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 46

Izvještaj o kursu pravne terminologije pri Goethe institutu u Bonu

Autor: Damir Banović, Elvedin Sedić

Stranica: 48

Izučavanje pravnih nauka na postdiplomskim studijima "Privatno i javno ekonomsko pravo" na Univerzitetu u Jeni

Autor: Emina Libić

Stranica: 49

Izvještaj o hospitaciji u Njemačkoj

Autor: Vesna Merdanović

Stranica: 51

Semper apertus : Kako se izučava pravo na jednom od najstarijih univerziteta Evrope. Jedno lično iskustvo

Autor: Naida Šehić

Stranica: 53

Propisi, materijali, tekstovi

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 56

Pravilnik za edukaciju pravnika i održavanje ispita (PEPI)

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 60

Drugi pravni državni ispit 2008/1

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 64

Iz djelatnosti IRZ-a u regionu i šire

Autor: Anja Roth, Petra Fortuna, Stefan Puerner

Stranica: 72

Pravo na internetu

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 73

Značajni njemački pravnici

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 74