Logo

Poziv za dostavljanje radova 1.1.2017


Nova pravna revija: časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo je pravni časopis osnovan od strane njemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ Stiftung) i Njemačko-bosanskohercegovačkog udruženja pravnika (DBHJV).
Namjera pokretača ovog časopisa je da stvore forum za objavljivanje naučnih priloga i informativnih prikaza iz prava zemalja regiona, njemačkog i evropskog prava.
Naročito su poželjni naučni prilozi za sljedeće rubrike:
– Članci
– Aktuelnosti iz prava regiona
– Aktuelnosti iz njemačkog prava
– Aktuelnosti iz evropskog prava

Konkretne teme članaka autori mogu slobodno birati. Naročito su poželjni članci sa praktičnim uklonom, članci koji doprinose razvoju prava, te članci mladih naučnika koji se nalaze na početku svoje akademske karijere.
Kako bi se obezbijedio visoki nivo priloga, svi prilozi predviđeni za rubriku “Članci” će biti recenzirani. Prilozi će od strane recenzenata biti i kategorizirani prema uobičajenoj kategorizaciji (izvorni naučni rad, pregledni rad, stručni rad). Prilozi se smatraju prihvaćenim, ukoliko budu ocijenjeni pozitivno od strane recenzenata i prihvaćeni od strane redakcije. O terminu objavljivanja odlučuje redakcija.

Dostavljanjem određenog priloga za objavljivanje autori su obavezni dostaviti i sažetak priloga koji će od strane redakcije biti preveden na njemački i engleski jezik. Sažetak ne treba biti duži od jedne stranice i treba sadržavati pet do deset ključnih riječi.
Autorice i autori su sami odgovorni za sadržaj svojih priloga. Autorice i autori Novoj pravnoj reviji ustupaju prava na objavljivanje i eventualno prevođenje članka na jedan od jezika koji se koriste u NPR u štampanoj formi, te u elektronskoj formi na internetu. Objavljene priloge autorice i autori mogu objavljivati u drugim štampanim ili online-publikacijama po isteku godine dana od objavljivanja u Novoj pravnoj reviji uz navođenje izvora prvog objavljivanja.

Autorica/autor podnošenjem svog manuskripta prihvata sve uslove navedene u ovom dokumentu i garantira da prilog u predanom ili sličnom obliku nije objavljen na drugom mjestu i da njemu ne postoje prava trećih lica.

Članci i prilozi:
Moguće je predati dva tipa priloga:
1. Dugi članak (10 – 20 stranica, font Times New Roman, font size 12, prored 1,5)
2. Kratki članak/prikaz (3 – 9 stranica, font Times New Roman, font size 12, prored 1,5)
Članci mogu biti predati na latiničnom ili ćiriličnom pismu, te će takvi biti i objavljivani. 1500 karaktera vrijede kao jedna stranica.
Kako bi se osigurao jedinstven način citiranja i navođenja izvora nužno je da se autorice/autori pridržavaju pravila za citiranje i navođenje koji su dati u prilogu ovog poziva.
Prilozi se predaju na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom, srpskom ili njemačkom jeziku u elektronskom obliku kao word dokument na e-mail adresu:
novapravnarevija@gmail.com
Uz prilog se predaje kratki curriculum vitae (1 stranica) koji sadržava podatke o obrazovanju i profesionalnoj karijeri autora/autorice, te spisak eventualnih dosadašnjih publikacija.
Prilozi se primaju kontinuirano.
Vaša pitanja možete uputiti na sljedeću e-mail adresu: novapravnarevija@gmail.com ili na broj telefona 033 206-350 lok. 234.

CITIRANJE I NAVOĐENJE IZVORA
Citiranje
“xxxx” C Citati treba da budu navedeni pod navodnim znacima
C Okvirno je pravilo da citati duži od četiri reda treba da budu navedeni u bloku/cjelini.
“xxxx.” C Znaci navoda trebaju uvijek biti stavljeni nakon završnog interpunkcijskog znaka.
[xxxxxx] C Ako autor želi da unese vlastiti komentar u citat, taj komentar treba biti stavljen između uglastih zagrada.
[podvukao autor] C Ako citat sadrži dijelove koji su kurzivom istaknuti od strane autora to treba da bude navedeno: [podvukao autor].
N.B. Ukoliko fusnota sadrži citat, njegov izvor treba da bude naveden neposredno po završetku citata.

Navođenje izvora
U pravilu reference i izvori trebaju biti navedeni u fusnotama, a izbjegnuti u samom tekstu. Broj fusnote treba da bude stavljen iza završnog interpunkcijskog znaka ako se referira na cijelu rečenicu odnosno direktno iza riječi ako referira samo na tu riječ.

1. Navođenje u samom tekstu
Ukoliko se izvori kao zakoni ili međunarodni sporazumi navode u samom tekstu obratiti pažnju na slijedeće:
Kod prvog navođenja potrebno je navesti njihov puni naziv.
Ukoliko se želi upotrijebiti skraćenica, navesti je uz prvo pominjanje izvora.
U slučaju da se navode pravni akti koji nisu izvorno doneseni na nekom od jezika koji se koriste u NPR, kod prvog navođenja je potrebno pored naziva na nekom od jezika koji se koriste u NPR navesti u uglastoj zagradi i originalni naziv. Npr. čl. 5. Zakona o notarskoj obradi isprava [Beurkundungsgesetz].
“Član/članak”, “stav”, “alineja” – ukoliko se navode u tekstu treba da budu navedeni u punom obliku, a ako se stavljaju u zagrade, tada se kao i u fusnotama upotrebljava skraćenica (čl. 34. st. 2.).

2. Navođenje u fusnotama
2.1 Navođenje sudskih presuda
Kod navođenja presuda preporučuje se korištenje onog metoda citiranja koji je karakterističan za pojedine zemlje
npr.:
(a) BGH 4 October 1974, BGHZ 67, 207; NJW 1977 str. 35
(b) Odluka Suda Evropske unije od 3. juna 2010, C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid vs. Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
(c) Vrhovni sud Federacije BiH/Republike Srpske Rev.234/03 od 2. 3. 2004, objavljena u xxxxx....
(d) Smith v. Lincoln, 205 US 423 (2001)

2.2 Navođenje zakona i međunarodnih sporazuma
U slučaju da se navode pravni akti koji nisu izvorno doneseni na nekom od jezika koji se koriste u NPR, kod prvog navođenja je potrebno pored naziva na nekom od jezika koji se koriste u NPR, navesti u uglastoj zagradi i originalni naziv. Npr. čl. 5 Zakona o notarskoj obradi isprava [Beurkundungsgesetz].
Kod prvog navođenja pravnog akta može se dati skraćenica koja će se upotrebljavati u daljem tekstu.
Kod prvog navođenja pravnog akta potrebno je dati i broj/brojeve službenog glasila gdje je objavljen uključujući i sve naknadne izmjene.

2.3 Navođenje monografija
2.3.1 Prvo navođenje u radu
Prema slijedećem redoslijedu se navode:

1) Inicijali imena autora ili izdavača i prezime/ prezimena. Ukoliko je više od dva autora navesti samo ime prvog autora uz dodatak “et al.”

2) puni naziv knjige (kurziv/in italics)

3) izdanje i/ili volumen, tom, svezak

4) mjesto izdanja (ako ih ima više samo prvopomenuto) 

5) godina izdanja

6) broj stranice na koju se referira.

Za interpunkciju slijediti sljedeći primjer: N. Misita, Osnovi prava Evropske unije, 3. izdanje, (Sarajevo, 2009) str. 212. N. Gavella et al., Stvarno pravo, 2. izdanje, Svezak 1., (Zagreb, 2008) str. 657.
Naslovi koji nisu na lokalnim jezicima se ne prevode, ali je potrebno u uglastim zagradama dati prevod naslova na lokalne jezike. Za autore koji radove predaju na stranim jezicima prevod naslova će dati prevodilac. Ipak, za naslove koji nisu izvorno na njemačkom, engleskom ili francuskom autori treba sami da daju prevod na engleskom jeziku u uglastim zagradama.

2.3.2 Docnija navođenja
Docnija navođenja se vrše navođenjem imena autora i skraćenice ‘op. cit.’ i broja fusnote u kojoj je prvi put spomenuto djelo, a nakon toga slijedi broj stranice na koju se referira.
Ukoliko je u istoj fusnoti ili u radu navedeno više djela istog autora potrebno je navesti naziv djela, broj fusnote u kojem je prvi put navedeno i broj stranice na koju se referira.

2.4 Navođenje priloga u zbornicima
2.4.1 Prvo navođenje
Prema sljedećem redoslijedu se navode:
1) Inicijali imena autora i prezime/prezimena. Ukoliko je više od dva autora navesti samo ime prvog autora uz dodatak “et al.”
2) Puni naziv priloga (između jednostavnih znakova navoda npr. ‘xxxx’)
3) Ime izdavača zbornika (ako ga ima) nakon čega slijedi: engleska verzija: ‘ed.’, ili ‘eds.’, njemačka verzija ‘Hrsg.’
4) puni naziv zbornika (kurziv/in italics)
5) mjesto izdanja (ako ih ima više samo prvopomenuto)
6) godina izdanja
7) broj prve stranice priloga te broj stranice na koju se referira.

Primjer:
Weiler, ‘European Citizenship and Human Rights’, in J.A. Winter, et al., eds., Reforming the Treaty on European Union: The Legal Debate (The Hague, 1996) str. 21 na str. 27.
Petrić, ‘Usklađivanje europskog odštetnog prava’, in Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse (Mostar, 2009) str. 254 na str. 260.

2.4.2 Docnija navođenja
Sve isto kao i kod citiranja monografija ali umjesto ‘op. cit.’ treba navesti ‘loc. cit.’

2.5 Navođenja članaka iz periodike
2.5.1 Prvo navođenje
Prema slijedećem redoslijedu se navode:
1) Inicijali imena autora i prezime/prezimena.
2) Naziv priloga (između jednostavnih znakova navoda npr. ‘xxxx’)
3) broj
4) naziv časopisa (kurziv/in italics; potrebno je navesti puni naziv, a ako se radi o internacionalno poznatom izdanju može se koristiti skraćenica)
5) godina izdanja
6) prva stranica priloga te stranica na koju se referira.
Primjer: D. Možina, ‘Uslovi i vremenska ograničenja odgovornosti prodavca za materijalne nedostatke’, 1 Evropski pravnik (2008) str. 20 na str. 24.

2.5.2 Docnija navođenja
Sve isto kao i kod citiranja monografija, ali umjesto ‘op.cit.’ treba navesti ‘loc. cit.’