Logo

Izdavači


Glavni i odgovorni urednici:
prof. dr. Meliha Povlakić, dr. Stefan Pürner
Redakcijski kolegij:
prof. dr. Slavko Đorđević, prof. dr. Zlatan Meškić,
prof. dr. Meliha Povlakić, dr. Stefan Pürner,
doc. dr. Darja Softić Kadenić LL.M.
Izvršna urednica:
doc. dr. Darja Softić Kadenić LL.M.
Redakcija:
Dragana Radisavljević, Dana Trajcev-Božić,
doc. dr. Darja Softić Kadenić LL.M.
Prijevodi:
prof. dr. Slavko Đorđević, prof. dr. Zlatan Meškić,
M Jur (Oxon) Selma Mezetović Međić, MA,
prof. dr. Meliha Povlakić, dr. Stefan Pürner,
Anita Rogošić, doc. dr. Darja Softić Kadenić LL.M.
Izdavačke usluge i štampa:
University Press – izdanja Magistrat, Sarajevo
Kontakt:
Nova pravna revija
Časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo
Adresa: c/o Pravni fakultet
Obala Kulina bana 7
n/r Darja Softić Kadenić
e-mail: novapravnarevija@gmail.com